DRAMA

DRAMA

DRAMA

Sağlıklı Gelişim İçin “Çocuk Drama“

Dünya bir sahnedir. İnsanlar da oyuncuları. Bu dünyaya her insan bir rol oynamak üzere gelir. Tanrıların verdiği role itiraz edenler devrimciler (Dinamikler), rolüne boyun eğenler kaderciler (Statikler) dir. Bu bağlamda oyun boş zaman doldurma aracı değildir. Tam tersine bir duruş, bir varoluş biçimidir. (Ontik Bilim) Kişisel ütopyanın, yaratıcı mitologyanın temel öğesidir. Seçilmiş bir üslupla, esprili bir felsefedir. Öğrenmeyi, bilgilenmeyi keyifli hale getirir. İnsanı ruhsal ve bedensel olarak geliştirir. İlişkileri uyumlu, doyumlu, sıcak ve yumuşak hale getirir. Oyun kavramına net bir çerçeve çizilemez. Çalışarak elde edilemeyecek hiçbir şey yoktur. Her şey herkes için geçerlidir.

Oyun anlamlı, yaratıcı, katılımcı, paylaşımcı bir etkinliktir. Ahlak, aşk, sanat, kültür, cinsellik, hayranlık, taklit, beğenilme kavramları oyunlara göre yeni içerikler kazanırlar. Oyun hem eğlenceli, hem ciddi bir uğraştır. Diyaloglarla örülü olması, dilin özelliğini, güzelliğini, inceliğini sağlar. Dilin en zengin oluşturulduğu, işlendiği yer oyundur. Kelime oyunları, dil oyunları, imgelem oyunları. Oyun oynama yaşamımızın temel öğesidir. Kişi kişiyle oynar, kişi doğayla oynar. İnsanın bünyesi kendisine oynar, kalp beyine oynar, böbrek ciğere oynar. Ölüm karşısında korkuyu oynarız. Yaratıcılıkla oyunun bilincine varırsak yaşamdaki rolümüzü bütünleşmiş bir biçimde oynarız.

 

Neden Yaratıcı Drama?

Tiyatro, bir oyundur. Çocuk, oyunsuz olmaz. Oyun, bir çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin en temel öğesi ve aynı zamanda bir göstergesidir de. Johan Huizinga oyun için “ Sıradan bir dünya içinde, çocuğun, geçici dünyalar yaratmasıdır. “ der. “ Oyun, insan kültürünü yaratan öğelerden biridir. Eğer, yaşamın içgüdüsel ve imgesel güçlerinin tabanında ritüel ve yaratıcı bir şeyler bulunuyorsa bunlarda insanoğlunun doğuştan beri sergilediği oyunun payı büyüktür. “ Martin Shepard de “ Oyun, hayat dramının bir koreografisidir “ der. Eric Erickson’a göre “ Çocuk oyunda insanoğlunun geçmişini, dramatik bir tarzda yeniden yaşar. “ Ruh hekimlerine göre oyun, nesne ve dış dünya ilişkilerinin yerleşmesi ve pekişmesi için gerekli altyapı ve kapasitenin iskeletini kurar. Temel Eğitim biyolojik bazda doğuştan başlar. Vücut kasları, gayeye yönelmiş hareketlerle sosyalleşir. Eğitim, değerlerle özdeşim ve inisiyatif bileşimiyle, “ kendi “ gelişimine en büyük katkıda bulunur. Oyun uzaysal bir yaşantıdır. O geçmiş ve geleceğin korku ve ümit karmaşalı beklentilerini de içerir. Oyun
sonunda çocuk, “ Ben yaptım, Ben Başardım! “ a ulaşır.

 

“Yaratıcı Drama” nın Amacı Nedir?

 • Mutlu ve inisiyatif sahibi, yaratıcı gençler yetiştirmek,
 • Kendine güvenin artması, problem çözebilme yeteneğinin gelişmesini sağlamak,
 • Gerçekten fanteziye, fanteziden gerçeğe gerekli değişimleri (transformation) anında yaparak ego’sunun esnekliğini ve zenginliğini arttırmak,
 • Kişisel gelişimine düşünsel ve estetik değerler katmak,
 • İnsanlar arası iletişimini “ master “ etme yolunda psiko-sosyal değerler kazandırmak,
 • Evrensel değerler ve birleşik bilinçaltı ile erken reverans.

ATÖLYE ETKİNLİK TAKVİMİ

Sanat, dans/hareket ve dramanın yer aldığı yaratıcı aktiviteler gelişim çağındaki çocukların kendilerini ifade etmeleri için alternatif açılımlar sağlar. Bu atölyede doğaçlama, hareket, oyun, öz-farkındalığın gelişimi, özgüvenin desteklenmesi, çocuğun kendine dair bir iç görü geliştirmesi, yeni sosyal-duygusal beceriler edinmesi ve var olan fiziksel, bilişsel, psikolojik yönlerin bütünleşmesinde işlev gören araçlardır.

 • İlk ders tanışma ve kaynaşma şeklinde geçecektir. Bunu yaparken yöntem olarak çocukların gündelik yaşamlarında oynadıkları oyunlardan yola çıkılacaktır.
 • Bu derste belirleyici faktör hayvan figürleri olacaktır. Bu hayvan figürlerinin davranış biçimleri araştırılacaktır. Fiziksel, sessel, yer yer psikolojik durumları ve birbirleriyle ilişkilerine bakılacaktır.
 • Bu derste görme, koklama, duyma, tatma ve dokunmadan meydana gelen beş duyu organının farkına varma çalışması yapılacaktır.
 • Bu derste her öğrenci tepeden tırnağa fiziksel olarak kendisini tanıtacaktır.
 • Jimnastik formunda bedensel çalışmalar, rahat ve doğru nefes alma çalışmaları, seslerini rahat ve özgür çıkartma çalışmaları yapılacaktır.
 • Çeşitli materyaller kullanılarak (top v.s.) çocukların refleksif özellikleri geliştirilecektir.
 • Düşüncede ve bedende otokontrolü geliştirecek egzersizler yapılacaktır.
 • Kendi okullarında özellikle ders dinleme anında dikkatlerinin toplanabilmesinin sağlanabilmesi için konsantrasyon çalışmaları yapılacaktır.
 • Okullarındaki ders konularının çabuk kavranabilmesi için anlamaya yönelik tekniğin çocuklara öğretilmesi. Örneğin irdeleme sorularıyla ve bunlara verilecek yanıtlarla ders konusunun daha sağlıklı kavranması gibi.
 • Çocuğun etrafında oluşan yakın ve uzak insan ilişkilerini daha net gözlemleyerek bu ilişkilerde daha sağlıklı olmasını sağlamak.
 • Parça çalışmaları ve tirad çalışmaları (ezber)
 • Diksiyon, fonetik ve hece çalışmaları
 • Yaratıcı drama, yaratıcı yorumcu oyuncu, grup içi güven egzersizleri
 • Çocukların arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmasını sağlayabilmek için toplu yaratım egzersizleri yapmak. Örneğin hep birlikte beden dilini kullanarak bir fotoğraf oluşturmak.
 • Kavram öğretme çalışmalarıyla günlük hayatta sıkça rastlanan tipik kavramları öğrenmek . Bunu yaparken vücuttaki ağırlık merkezlerini öğretmek.
 • Bütün bu egzersizlerin sonucunda dramatik kurgusu sağlam bir çocuk oyunu, tiyatronun bütün kurallarını uygulayarak (masa başında dramaturji çalışmasından, okuma provalarına, oradan da sahnelemeye kadar ) prova edilmesi.